1 хуудасны 1 дахь нь

Цагнууд

Бичсэн: 2009-12-18, 13:13
Бичсэн Almas
http://www.mat.gr.jp/fc/library.html
хуудаснаас цагаа захиалж болно. Жишээ нь:
иймэрхүү байдлаар кодыг нь өгнө. Код дотроо WIDTH="300" HEIGHT="300" гэсэн дээр өргөн, өндрийн хэмжээг пикселээр өөрөө тохируулаад хэрэглээрэй. 2 газар байгааг анхаараарай. Хоёуланг нь ижилхэн өөрчлөнө. Бас #FFFFFF гэж 2 газар байгааг өнгөний кодоор сольж дэвсгэр өнгийг нь солиод хэрэглээрэй.

flaclo_023:

Код: Бүгдийг сонгох

<OBJECT classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" WIDTH="300" HEIGHT="300" id="flaclo_023" ALIGN=""><PARAM NAME=movie VALUE="http://blogmn.net/chimeglel/flash/clocks/flaclo_023.swf"><PARAM NAME=quality VALUE=high><PARAM NAME=bgcolor VALUE=#FFFFFF><EMBED src="http://blogmn.net/chimeglel/flash/clocks/flaclo_023.swf" quality=high bgcolor=#FFFFFF WIDTH="300" HEIGHT="300" NAME="flaclo_023" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></EMBED></OBJECT>