forum.Dusal.net - Хэлэлцүүлгийн самбар - Нууцлалын баталгаа

Энэхүү бодлого нь “forum.Dusal.net - Хэлэлцүүлгийн самбар” самбар болон эзэмшигчид (цаашид “бид”, “бидний”, “dusal.net”, “forum.Dusal.net - Хэлэлцүүлгийн самбар”, “https://forum.dusal.net:443” гэнэ) болон phpBB (цаашид “тэд”, “тэдний”, “phpBB програм”, “phpbb.com”, “phpBB баг”, “phpBB бүлгэм” гэнэ) нь таныг холбогдох үед тухайн сешионы мэдээллийг (цаашид “таны мэдээлэл” гэнэ) цуглуулах, хадгалах талаар тайлбарлах болно.

Таны мэдээллийг хоёр замаар цуглуулна Нэгдүгээрт, “forum.Dusal.net - Хэлэлцүүлгийн самбар” -д нэвтрэх явцад phpBB програмын тусламжтайгаар таны компьютерын веб хөтчийн түр хадгалах файлуудын хэсэгт күүкий гэгдэх жижиг текст файлуудыг хуулах болно. Эхний хоёр күүкий нь хэрэглэгчийг таних мэдээлэл (цаашид “user-id” гэнэ) болон зочин таних мэдээлэл (цаашид “session-id” гэнэ) гэсэн мэдээллүүдийг phpBB програм автоматаар үүсгэнэ. Гурав дахь күүкий нь таны “forum.Dusal.net - Хэлэлцүүлгийн самбар” самбарт уншсан сэдвүүдийн талаар таны хэрэглэх боломжийг нэмэгдүүлэх зорилготой хадгалагдана.

Хоёрдугаарт, бид “forum.Dusal.net - Хэлэлцүүлгийн самбар” самбарт холбогдох үед гаднаас phpBB програмд оруулсан мэдээллийг күүкийд үүсгэдэг. Хоёр дахь замаар бидний цуглуулж буй мэдээлэл нь таны оруулсан мэдээллүүд байна. Энэ нь зочин байдлаар бичихийг (цаашид “зочин бичлэгүүд” гэнэ) хязгаарлахгүй ба “forum.Dusal.net - Хэлэлцүүлгийн самбар” самбарт бүртгүүлж (цаашид “таны бүртгэл” гэнэ), нэвтэрч орж хийсэн бичлэгүүдийг (цаашид “таны бичлэгүүд” гэнэ) зочин бичлэгээс ялгаж харагдуулахад ашиглагдах болно.

Таны бүртгэл хамгийн багадаа давтагдаагүй сонгосон нэр (цаашид “таны хэрэглэгчийн нэр” гэнэ), таны оруулсан хувийн нууц үг (цаашид “таны нууц үг” гэнэ) болон хувийн үнэн зөв цахим захиа(эмэйл)-ны хаяг (цаашид “таны цахим захиа (эмэйл)” гэнэ) гэсэн мэдээллүүдийг болон бусад таны оруулсан мэдээллийг агуулна. Таны “forum.Dusal.net - Хэлэлцүүлгийн самбар” самбарт оруулсан мэдээллийн нууцлалыг бидний сервер байрлаж буй улсын мэдээллийн нууцлал хамгаалах хуулийн дагуу хамгаална. Таны хэрэглэгчийн нэр, нууц үг, цахим захианы хаяг болон бусад мэдээлэл тань “forum.Dusal.net - Хэлэлцүүлгийн самбар” самбарт бүртгүүлэх явцад заавал шаардах болон заавал оруулах албагүйгээр тайлбарлагдан, заагдсан байна. Бүх тохиолдолд тухайн мэдээллийг бусдад дэлгэх эсэхээ та өөрөө зохицуулна. Мөн та манай самбараас phpBB програмаар үүсгэгдэн автоматаар илгээгдэх цахим захиануудыг хүлээн авах эсэхээ өөрийн бүртгэлээр нэвтрэн зохицуулах боломжтой.

Таны нууц үг нэг чиглэлтэй тусгай бантагнуулсан кодлолоор кодлогдож хамгаалалттайгаар хадгалагдана. Гэхдээ бид таныг бусад өөр веб сайтуудад оруулсан нууц үгтэйгээ адил нууц үг манай сайтад оруулахгүй байхыг зөвлөж байна. Таны нууц үг тань “forum.Dusal.net - Хэлэлцүүлгийн самбар” сайтад нэвтрэх таны түлхүүр юм. Тиймээс та нууц үгээ маш сайн хадгалж, Манай “forum.Dusal.net - Хэлэлцүүлгийн самбар” сайтаас бусад өөрсдийгөө “forum.Dusal.net - Хэлэлцүүлгийн самбар”, phpBB гэж болон өөрөөр нэрлэсэн, танаас нууц үг асуусан бусад хэнд ч өгөхгүй, ямар ч сайтад оруулахгүй байхыг хүсье уу. Хэрвээ та нууц үгээ мартсан тохиолдолд “Би нууц үгээ мартсан” гэсэн холбоосоор орж шинэ нууц үг авах боломжтой. Энэ нь танаас хэрэглэгчийн нэр болон эмэйл хаягийг тань асууна, ингээд тэдний програм таньд шинэ нууц үг үүсгэн өгөх болно.