Test, just a test

Linux, Unix, FreeBSD г.м нээлттэй эх бүхий үйлдлийн систем - Ubuntu, Red Hat, Fedora, Debian, SuSe болон нээлттэй эхийн програм хангамжууд, Компьютер хэрэглэхэд гарах хүндрэл, асуудал, шийдвэрлэх, суралцах, туслалцах...

Moderator: Bathuyag

XRumerTest

Test, just a test

Post by XRumerTest » 2019-09-12, 07:30

Hello. And Bye.

Return to “Linux & Нээлттэй эх”